Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

 

  1. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων

Προϋπολογισμού 14.963,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

 

Οι παραπάνω προμήθειες θα γίνουν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που αναφέρεται στην αριθμ. 69 / 2015 τροποποιημένη μελέτη της υπηρεσίας.

 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, και συγκεκριμένα στις 20/04/2015 , στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, όπου παρέχονται πληροφορίες .

 

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευαγγελία Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

 

Η μελέτη αναλυτίκα εδώ

 

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ