ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 00
Πληροφορίες: Μ. Αντωνέλλος
Τηλ: 2251350565
Fax: 2251350510
e-mail: promithies@mytilene.gr
Μυτιλήνη 27-11-2018

Αριθ. Πρωτ.:  53892

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Αλατιού” ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 23.390,64 ευρώ  βάσει της αριθμ. 178/2018 μελέτης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής,  (χαμηλότερη τιμή).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθεια έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1052/20-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι και την 03-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 .

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
  2. Φορολογική ενημερότητα (Σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς)
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς)
  4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του), (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο
  6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Μαρίνος Αντωνέλλος, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικά :

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ