ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. Π. Δ. Δ.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση : Πεσμαζόγλου 1 – Μυτιλήνη
Τ.Κ. : 81132
Πληροφορίες: Αικατερινάκη Σωτηρία
Τηλέφωνο/Fax: 22510 – 24244
 e-mail: aodm@mytilene.gr
Μυτιλήνη: 2/8/2019
Αρ. Πρωτ.: 2074
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου  πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την αρ. 58/2019 τεχνική περιγραφή και στην οποία απαιτούνται:

1. Στρώμα άλματος ύψους για αγώνες

Διαστάσεις 6Χ4Χ0,7 με αντισπάικ με πιστοποίηση IAAF.(1 τεμάχιο)

2. Στυλοβάτες άλματος ύψους για αγώνες

Με ρύθμιση ύψους:75-250 εκατοστά.(1 τεμάχιο)

3. Βατήρας εκκίνησης για αγώνες με 5 ρυθμιζόμενες θέσεις για την κλίση και 15 για την απόσταση.(8 τεμάχια)

4. Βάση για το στρώμα άλματος ύψους.(1 τεμάχιο)

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος,  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και  Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

δ. Καταστατικό της εταιρείας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι τις 10:00 την Τετάρτη 7/8/2019, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  &   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ