Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου