Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των υλικών στον τόπο διάστρωσής τους ή στις εγκαταστάσεις του Δήμου, η οποία (μεταφορά) θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. Η εργασία διάστρωσης θα γίνεται από συνεργεία του Δήμου. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος της. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των προϊόντων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών είναι: 24/07/2017 και ώρα 15.00.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού είναι: 28/07/2017 και ώρα 10.00 π.μ. .

Αναλυτικά :