Ο Δήμαρχος Λέσβου, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) των μαθητών Μουσικού   Σχολείου Λέσβου, έως τη λήξη  του σχολικού έτους  2019 & β) των απόρων δημοτών του Δήμου  ΝΠΔΔ Κ.Π.& Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου για ένα έτος, προϋπολογισμού 258.271,65€ με Φ.Π.Α 17 %.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 11η Νοεμβρίου 2018  ημέρα Κυριακή  και ώρα 15.00΄ , συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 62437.

Αναλυτικά: