ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                    
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      
Πληροφ.: Μαρίνος Αντωνέλλος
Τηλ.: 22513 50 565
Fax : 22513 50 510
Μυτιλήνη : 17-09-2020
Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/29021
ΠΡΟΣ:  Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στη Δ.Ε Μυτιλήνης”

Βάσει της αριθμ. 233/14-07-2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στη Δ.Ε Μυτιλήνης”, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στη Δ.Ε Μυτιλήνης “, με αριθμό πρωτ. Διακήρυξης 24526/10-08-2020, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:  20PROC007163265.

Με την υπ’ αριθ. 335/08-09-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια του από 02-09-2020  Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού αποφασίστηκε:

α. η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος) και

β. η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού.

Συνεπώς, ο Δήμος Μυτιλήνης προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στη Δ.Ε Μυτιλήνης”,  προϋπολογισμού 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 554/28-05-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. .

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα Παράρτημα Α  της παρούσης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης θα δημοσιευθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας: www.mytilene.gr/Ηλεκτρονική Ενημέρωση/ Προκηρύξεις.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ

Αναλυτικά: