Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών,  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της “Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού του Δήμου & του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Λέσβου έτους 2016“, προϋπολογισμού  59.098,51  ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17

Ταχ.Κωδ.: 81100

Τηλ.: 2251350565, 2251350516

Telefax: 2251350510

E-mail:  promithies@mytilene.gr

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 12/12/2016,  ημέρα Δευτέρα,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 π.μ. και η ώρα λήξης 10.30 π.μ. .

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά :