Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Εργασίες Καθαρισμού Παραλιών ΔΕ Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 69.844,32 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέσβου
Οδός: Ελ Βενιζέλου 13-17
Ταχ.Κωδ.:81100
Τηλ.:22513-50557
Telefax : 22513-50508
E-mail: dimoprasion@mytilene.gr
Ιστοσελίδα:www.mytilene.gr
Κωδικός NUTS: GR411 (ΛΕΣΒΟΣ)

ΑΝαλυτικά :
Η Προκύρηξη
Η Διακύρηξη
Η Μελέτη
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπέυθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Το ‘Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς