Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει με Συνοπτικό Διαγωνισμό την επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας  47.132,24 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).

Με την παρούσα Μελέτη προβλέπονται να γίνουν εργασίες ηλεκτροφωτισμού στην πλατεία Αγ. Βασιλείου  Μανταμάδου καθώς και των παρακείμενων δρόμων με την αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών του ΦΟΠ με επιτοίχια φωτιστικά τύπου φαναράκι.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 45233120-6 (ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 40.283,97€. Το ποσό δεν περιλαμβάνει Αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ
1. Δαπάνη εργασιών 29.686,05
Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 5.343,49
Απρόβλεπτα (15%) 5.254,43
  Φ.Π.Α. 17% 6.848,27
  ΣΥΝΟΛΟ 47.132,24

 

  1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17

Ταχ. Κωδ.: 81132

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία, Αναστασίου Αιμιλία

Τηλ.: 22513 50562 / 50557 /  50585

Telefax: 22513 50508

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

Αναλυτικα
Το Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Η Διακύρηξη
Η Μελέτη
Η Περίληψη Διακύρηξης
Ο Προυπολογισμός
Το Σχέδιο Ασφαλέιας και Υγείας Σ.Α.Υ
Η συγγράφη Υποχρέωσεων
Το Σχέδιο
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
Η Τεχνική Έκθεση
Το τιμολόγιο
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
Ανακοίνωση