Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ», εκτιμώμενης αξίας  895.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 554.616,44€ και κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 209.107,44€ ή

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 456.628,46€  και κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 307.095,42€. Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν αναθεώρηση και ΦΠΑ.

 Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17

Ταχ. Κωδ.: 81132

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία

Τηλ.: 22513 50562/22513 50557

Telefax: 22513 50508

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr

Αναλυτικά :

  • Η Περίληψη Διακήρυξης εδώ
  • Η Διακήρυξη εδώ