Ο δημαρχος Λεσβου  προκυρησει

Την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων, εκ των οποίων οι δύο (2) με δικαίωμα παράστασης στο Πρωτοδικείο και οι δύο (2) με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 «Νέος κώδικας δικηγόρων».

 1. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου Λέσβου και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
 2. Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Λέσβου. Ειδικότερα:
 • η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.
 • η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους υπηρεσίες για την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους.
 • η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο Λέσβου.
 • η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων αυτής για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
 • η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών.
 • η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

 

 1. Οι δικηγόροι υποχρεούνται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα του Δήμου Λέσβου και στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη σε καθημερινή βάση, εκτός εάν παρίσταται ανάγκη παράστασης τους ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
 2. Οι δικηγόροι θα υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, όποτε τους ζητηθεί.
 3. Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και την αριθ. οικ.2/17132/0022/28-2-2012 κοινή  απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση  πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.  4024/2011 (Α΄226)» (ΦΕΚ Β΄ 498), όπως ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατά την πρόβλεψη  του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 ή όποια άλλη σχετική ακολουθήσει και θα  υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει :

Α)  Να είναι Δικηγόροι οι δύο (2) παρά Πρωτοδίκαις  και οι δύο (2) παρ΄ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης.

Β)  Να έχουν επαγγελματική εμπειρία. Οι παρά Πρωτοδίκαις πρέπει να έχει τουλάχιστον  τέσσερα (4) έτη. Θα εκτιμηθεί ο χειρισμός υποθέσεων δημοσίου δικαίου και ειδικότερα υποθέσεων σχετικών με θέματα ΟΤΑ, και ΝΠΔΔ ΟΤΑ, είτε ενώπιον των δικαστηρίων είτε συμβουλευτικώς ενώπιον των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

      Γ) Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, μαζί με τα

         προαναφερθέντα προσόντα, α) η προσωπικότητα του υποψηφίου, β) η γενικότερη

         επιστημονική του κατάρτιση, γ) η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών γ1) νομικού,

         γ2) στη Δημόσια Διοίκηση ή στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη κα Αυτοδιοίκηση,

           γ3) όλων των άλλων μεταπτυχιακών τίτλων.

Δ)  Η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης σε θέματα σχετικά με υποθέσεις ΟΤΑ, Ε) επαγγελματική του πείρα και ΣΤ) η άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν.

Θα συνεκτιμηθούν επίσης, Ζ) η οικογενειακή του κατάσταση, Η) η πρόβλεψη εξέλιξής  του.

 1. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Α)Προσωπικότητα 10
Β)Νομική επιστημονική κατάρτιση 10
 

 

Γ)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

α)Νομικός 15
β) στη Δημόσια Διοίκηση ή στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση  

10

γ)όλοι οι υπόλοιποι μεταπτυχιακοί τίτλοι εκτός των αναφερομένων στις παραπάνω περιπτώσεις Γα και Γβ 5
Δ)Επαγγελματική πείρα 10
Ε)Εξειδίκευση σε αντικείμενα υποθέσεων ΟΤΑ 25
ΣΤ)Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσα 10
Ζ)Οικογενειακή κατάσταση 5
Η)Προοπτική εξέλιξης 15

δ) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

ε) Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης.

ζ) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό  δικαστική συμπαράσταση.

στ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 και του Κώδικα  Δικηγόρων.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε. Βενιζέλου 13-17 στην Μυτιλήνη Τ.Κ. 81 100 Μυτιλήνη  υπεύθυνος Κων/νος Καπηλάρης και Ευμορφία Τυρή, τηλ. 2251350597 και 2251350596 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., σε αποκλειστική  προθεσμία σαράντα (40) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας  δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο Μυτιλήνης, Εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ.», αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:

α)   Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της  σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του  διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του  κατόχου).

β) Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, από την οποία να προκύπτει η  ιδιότητα των υποψηφίων ως δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης (παρά Πρωτοδίκες, παρ’ Εφέτες).

γ) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο και ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά  και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή  συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και  δε λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα.

      Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών  διατάξεων του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε  άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με  την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στο Δήμο Λέσβου, θα  παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις  άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του  δημοσίου τομέα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να  λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

στ)   Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους  δράσης, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία τους.

ζ)  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 1. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν προσκομίσουν τα  απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή  οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.
 2. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του  υποψηφίου.

11 . Σημειώνεται ότι δυνάμει του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α/24-5-2004) και της υπ αριθμ. 2458/2005 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 267/Β/1-3-2005, τα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, ως δικαιολογητικά έκδοσης διοικητικών πράξεων, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία και αντικαθίστανται με καταφατική ή αρνητική δήλωση, που διατυπώνεται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, η οποία θα αποτελείται από:

α)   Έναν δικαστικό πληρεξούσιο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β)   Τρεις (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, ως μέλη.

γ)   Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Λέσβου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει  ο υπάλληλος του Δήμου Λέσβου Κων/νος Καπηλάρης με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Δήμου Λέσβου  Ευμορφία Τυρή.

Ο δικαστικός πληρεξούσιος α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του θα συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του Δήμου Λέσβου. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη.

Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Λέσβου  και ισχύει μόνο για την κατάληψη των  θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Ο Δήμος Λέσβου οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για τους προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και θα πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους στο Δήμο Λέσβου πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (οι άνδρες), καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Λέσβου στην  Μυτιλήνη (Ε.Βενιζελου 13-17) και να δημοσιευτεί με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Λέσβου.

Αναλυτικά η προκύρηξη εδώ

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

                                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ