Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Επισκευή του διατηρητέου Παρθεναγωγείου Πτερούντας”, εκτιμώμενης αξίας  74.354,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 63.550,43 €. Το ποσό δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ
1. Δαπάνη εργασιών 37.251,88
Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 6.705,34
Απρόβλεπτα (15%) 6.593,58
Απολογιστικά 12.999.63
  Φ.Π.Α. 17% 10.803,57
  ΣΥΝΟΛΟ 74.354,00

 

  1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17

Ταχ. Κωδ.: 81132

Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία – Aναστασίου Αιμιλία

Τηλ.: 22513 50562 / 22513 50557 / 22513 50585

Telefax: 22513 50508

E-mail: dimoprasion@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

Αναλυτικα :
Η Περίληψη Διακήρυξης
Η Πλήρης Διακήρυξη
Το ΤΕΥΔ

Η Πλήρης Μελέτη