Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας γραφείων, καρεκλών, τραπεζιών, πολυθρόνων, βιβλιοθηκών, φωτιστικών, κουρτινών κτλ για τις ανάγκες των γραφείων του δήμου Λέσβου  69.966,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 17%.

Αναλυτικα
Η διακύρηξη
Η προκύρηξη διαγωνισμού
Η μελέτη
Το παράρτημα ΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων
Το παραρτημα ΙΙΙ – ΤΕΥΔ
Το παραρτημα IV – Εντυπα τεχνικης προσφορας