Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αλατιού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.975,00 €, με τον Φ.Π.Α 17%.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Αναθέτουσα αρχή Δήμος Λέσβου
Προϊσταμένη Αρχή Οικονομική Επιτροπή κατά το προσυμβατικό στάδιο και Δημοτικό Συμβούλιο κατά το στάδιο της σύμβασης
Οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ. 81132, Μυτιλήνη
Τηλ. 2251350 565,2251350516
Telefax 2251350510
E-mail promithies@mytilene.gr
Κωδικός NUTS EL 411
Ιστοσελίδα www.mytilene.gr

Αναλυτικά :
Η Προκήρυξη
Η Διακήρυξη
Το ΤΕΥΔ
Η Μελέτη