Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 236/2012 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Β49ΤΩΛΦ-1ΡΗ) η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 22599/2641/1-6-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών – Προς εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς διαφύλαξη των αρδευτικών έργων .
Αναλυτικά :