Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας  121.423,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).

Το έργο θα εκτελεστεί στη Σκάλα Καλλονής. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών για τον ηλεκτροφωτισμό του παραλιακού δρόμου της Σκάλας Καλλονής καθώς και του δρόμου έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Κεραμίου.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

  • Έντεχνη αποξήλωση των λιθόστρωτων και διαλογή των πλακών με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους.
  • Εργασίες καθαίρεσης σκυροδέματος
  • Τοποθέτηση νέων υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών προστατευμένες από σωλήνα αναλόγου διατομής των καλωδίων που θα οδεύουν από αυτή.
  • Τοποθέτηση αγωγού γείωσης διατομής S=25mm2
  • Εγκιβωτισμός των ηλεκτρικών γραμμών με σκυρόδεμα.
  • Τοποθέτηση και σύνδεση επίτοιχων φωτιστικών σωμάτων.
  • Κατασκευή βάσης στήριξης του ιστού φωτισμού.
  • Τοποθέτηση ιστού, ανάρτηση και σύνδεση του φωτιστικών
  • Κατασκευή και τοποθέτηση pillar για την στήριξη του κιβωτίου ΔΕΗ και ηλεκτρικού πίνακα διανομής. Κατασκευή και σύνδεση γειωτή τύπου Ε.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV :  45316110-9, Εγκατάσταση Εξοπλισμού Φωτισμού Οδών            

 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 121.423,00 € (με  Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ
1. Δαπάνη εργασιών 76.477,77
Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 13.766,00
Απρόβλεπτα (15%) 13.536,57
  Φ.Π.Α. 17% 17.642,66
ΣΥΝΟΛΟ 121.423,00

 Αναλυτικά :