Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη χορήγηση είκοσι εννέα (29) συνολικά θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος
2015 στο Δήμο Λέσβου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 457/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης .