Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας κοπής θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Νοτιοανατολικής Λέσβου, προϋπολογισμού  120.000,00  ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναλυτικά :
Η προκύρηξη
Το έντυπο Οικονομίκης Προσφοράς
Η Διακύρηξη
Το ΤΕΥΔ – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης