Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΓΑΡΟΠΗ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ», προϋπολογισμού 11.096,05 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-5-2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.30π.μ-10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/16. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά :
Η περίληψη διακύρηξης
Η Μελέτη