Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, με διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού που συντάχθηκε από τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της δημοπρατούμενης υπηρεσίας ανέρχεται μαζί με τον Φ.Π.Α. (16%) στο ποσό των 56.000,00 €.

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας είναι κατά 70% από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, Άξονας 4, Μέτρο 41 (95% κοινοτική συμμετοχή ΕΓΤΠΑ, 5% εθνική συμμετοχή) και 30% από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις) ενώ τα έντυπα προσφοράς διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Λέσβου (3ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος : Τσαπώνη Μαρία, τηλ. : 22513-50557, φαξ : 22513-50508) τις εργάσιμες ημέρς και ώρες έως και την 17-6-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη και οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 18-6-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.000 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή προσφορών).

Προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και      δεν γίνονται δεκτές.

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσου με το 2% επί του προϋπολογισμού του έργου εκτός Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό των εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (965,52 €) σύμφωνα με Ν. 4281/2014

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών ή ενώσεις, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και οφείλουν να έχουν σημαντική ενασχόληση και αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και αξιόλογη πείρα στον τομέα δημιουργίας ιστοσελίδας-διαδικτυακού κόμβου, εκδοτικής φωτογραφίας, χαρτογράφησης και δημιουργίας μέσων περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και τουριστικής πληροφορίας συναφών με το αντικείμενο του έργου (ενδεικτικά γραφιστικές τέχνες, διαφημιστικά γραφεία, εκδοτικοί οίκοι, κλπ), όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ή που βάσει του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.

Η χρονική διάρκεια της εργασίας ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου. Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας είναι κατά 70% από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, Άξονας 4, Μέτρο 41 (95% κοινοτική συμμετοχή ΕΓΤΠΑ, 5% εθνική συμμετοχή) και 30% από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου.

 

Αναλυτικά :

Η διακήρυξη βρίσκεται εδώ
Η Μελέτη βρίσκεται εδώ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ