Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο: «Πραγματοποίηση  Εκδηλώσεων  Εορτασμού του Πάσχα στο Δήμο Λέσβου (Μυτιλήνη, Σκάλα Καλλονής και Πλωμάρι)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.305,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα ή τμήμα ομάδας και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές,  μέχρι και τις 13:00  της  Δευτέρας  –  22/04/2019

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση