Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Πλακόστρωση Σιγρίου», εκτιμώμενης αξίας  360.000,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α.). με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-6-2018 ημέρα Πέμπτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-6-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Αναλυτικά :