Ο Δήμαρχος Λέσβου καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας   (01) θέσης Ειδικού  Συμβούλου ο οποίος θα απασχολείται  στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα σύνταξης επιμετρητικών τευχών μελετών και έργων ,παραγωγής σχεδίων με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα ,σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων και μελετών καθώς και υποβοήθηση του έργου του Δήμου στον τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής.

Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται στο Δήμαρχο , το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του Δήμου (Οικονομική, Εκτελεστική , Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) .

Αναλυτικά η πλήρης γνωστοποίηση .