Η Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Β. Αιγαίου Α.Ε. – ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43/2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας : Χημικός κατηγορίας ΠΕ , για τις ανάγκες λειτουργίας του Φυσικοχημικού Τμήματος του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών-Λυμάτων και Εδαφών.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι οι εγκαταστάσεις του ανωτέρω εργαστηρίου στην οδό Καραντώνη 6 στη Μυτιλήνη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση στο κείμενο της Αναλυτικής Προκήρυξης, σε σφραγισμένο Φάκελο, ιδιοχείρως ή με ταχυμεταφορά στα Γραφεία της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ στη Μυτιλήνη, οδός Καραντώνη 6, μέχρι τη Δευτέρα 14/11/2016 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά :