Τα τελευταία χρόνια ανέκυψε το θέμα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων οι οποίες είχαν λήξει τόσο για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (εκτός του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου απ’ το 2015 ΣΜΑ Πέτρας) όσο και για τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Λέσβου.

Η Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ., υπό την προεδρία του κ. Στέφανου Αποστόλου, ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Λέσβου, προέβη στις κατάλληλες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος, καθώς εκπονήθηκαν οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες βασισμένες στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

ΣΜΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Συγκεκριμένα, συντάχθηκαν οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες (φάκελος Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων) για τον ΣΜΑ Γέρας-Πλωμαρίου,  όπως και για τον ΣΜΑ Πολιχνίτου, ενώ για τον ΣΜΑ Ερεσού-Αντίσσης εκπονήθηκε επιπρόσθετα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.), ως μέρος του φακέλου ΠΠΔ, δεδομένου ότι το έργο χωροθετείται εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. Κατατέθηκαν πλήρεις φάκελοι και αξιολογήθηκαν θετικά από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,  με αποτέλεσμα, τον Δεκέμβριο του 2018, τα ανωτέρω έργα να αποκτήσουν την απαραίτητη εκ του νόμου περιβαλλοντική αδειοδότηση με την έκδοση αποφάσεων Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

ΣΜΑ ΓΕΡΑΣ

Ακόμη, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τον Απρίλιο του 2018, εκδόθηκε απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ, ενώ από την ίδια υπηρεσία, εντός των προσεχών ημερών, αναμένεται η έκδοση απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Σ.Μ.Α. Μυτιλήνης.

ΣΜΑ ΑΝΤΙΣΣΑΣ

Έτσι, η Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. με μεθοδικές κινήσεις κατάφερε να υπερκεράσει τους σκοπέλους και να φθάσει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των παραπάνω έργων, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την σύννομη λειτουργία τους εκπληρώνοντας τον σκοπό τους, για μια οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των ΣΜΑ & ΧΥΤΑ και την προστασία του περιβάλλοντος.