Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ενός ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Λέσβου για τη στέγαση του ΚΕΠ 104 της Μυτιλήνης, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 287/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης, να είναι ισόγειο με εμβαδόν από 120 έως 180 τ.μ., να είναι κοντά στις λοιπές υπηρεσίες και  να πληροί τις προϋποθέσεις για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στα Δημόσια Κτίρια. Τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση και τα οριζόμενα από το άρθρο 3 της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), υπόψιν της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.  Στη συνέχεια παραδίδονται οι φάκελοι στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 22513-50515 FAX: 22513-50614.

Αναλυτικά η πλήρης διακήρυξη .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ