Στις 17 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30΄, στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην αίθουσα 310 και με αριθμό πινακίου 6, εκδικάζεται η από 22 Δεκεμβρίου 2015 (αριθμ. εκθ. καταθ. 1228/2015), αίτηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Καραντώνη 2) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Μητροπολίτη Μυτιλήνη κ. Ιάκωβο κατά κόσμον Κων/νο Φραντζή του Χριστόφα κάτοικο Μυτιλήνης (Καραντώνη 2), ως διαχειριστή του κληροδοτήματος Θρασύβουλου Αρχοντόπουλου, κοινοποιουμένη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποίαν ζητάται για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν η ερμηνεία της από 12-12-1928 ιδιόχειρης διαθήκης του Θρασύβουλου Αρχοντόπουλου του Γεωργίου η οποία κηρύχθηκε κυρία με τα υπ’ αριθμ. 580/1930 πρακτικά του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και να βεβαιωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου ότι, η βούληση του διαθέτη Θρασύβουλου Αρχοντόπουλου δύναται να πραγματοποιηθεί πληρέστερα προς τον σκοπό αυτής: α) με το να παραμένει αναπαλλοτρίωτο το ποσό των 1.467, 35 € χωρίς την αξιοποίηση των τόκων και β) με την καλύτερη αξιοποίηση της κληρονομιαίας περιουσίας δια της διαθέσεως των καθαρών εσόδων που θα προκύπτουν μετά την πληρωμή των φόρων και γενικά εξόδων κατά το ήμισυ το « Oρφανοτροφείο θηλέων Α.Π. Κατσακούλη» και κατά το ήμισυ σε Λέσβιο συγγραφέα ως ενίσχυση για την εκτύπωση βιβλίου που θα αφορά την Νήσο της Λέσβου και να διαταχθούν εν γένει τα νόμιμα.

Μυτιλήνη, 30 Αυγούστου 2016
Η πληρεξουσία δικηγόρος