Στις 17 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30΄, στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην αίθουσα 310 και με αριθμό πινακίου 7, εκδικάζεται η από 22 Δεκεμβρίου 2015 (αριθμ. εκθ. καταθ. 1229/2015) αίτηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», που εδρεύει στην Μυτιλήνη ( Καραντώνη 2) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Μητροπολίτη Μυτιλήνη κ. Ιάκωβο κατά κόσμον Κων/νο Φραντζή του Χριστόφα κάτοικο Μυτιλήνης (Καραντώνη 2), ως διαχειριστή του «Καραντώνειου κληροδοτήματος», κοινοποιουμένη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποίαν ζητάται για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν η ερμηνεία της από 16 Μαρτίου 1923 ιδιόχειρης διαθήκης του Ευστρατίου Καραντώνη η οποία κηρύχθηκε κυρία με την υπ’ αριθμ. 2014/1925 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και να βεβαιωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου ότι, η βούληση του διαθέτη Ευστρατίου Καραντώνη του Βασιλείου δύναται να πραγματοποιηθεί πληρέστερα προς τον σκοπό αυτής με την διάθεση του χρηματικού ποσού 21.601,25 € εφάπαξ σε τέσσερις απόρους και επιμελείς μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα , όλων ανεξαιρέτως των επιστημών Ανωτάτων Σχολών και Τ.Ε.Ι. της χώρας καταγόμενους από το Νησί της Λέσβου, οι οποίοι θα επιλεγούν άνευ εξετάσεων ανάλογα με τον βαθμό πτυχίου ή μεταπτυχιακού που θα έχουν τούτοι, με την μη δέσμευση αυτών ότι μετά το πέρας των σπουδών τους θα ασκήσουν την επιστήμη τους στην Ελλάδα για μια δεκαετία και να διαταχθούν εν γένει τα νόμιμα.

Μυτιλήνη 30 Αυγούστου 2016
Η πληρεξουσία δικηγόρος