Στις 17 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30΄, στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην αίθουσα 310 και με αριθμό πινακίου 5, εκδικάζεται η από 15 Δεκεμβρίου 2015 (αριθμ. εκθ. καταθ. 1226/2015) αίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ», που εδρεύει στην δημοτική κοινότητα Αγιάσου, της δημοτικής ενότητας Αγιάσου του Δήμου Λέσβου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Αιδεσιμότατο Νικόλαο Ε. Παπαγεωργίου, κάτοικο Αγιάσου – Λέσβου, ως διαχειριστή του κληροδοτήματος Γρηγορίου Χατζηπαναγιώτου Σκορδά, κοινοποιουμένη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποίαν ζητάται για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν η ερμηνεία της υπ’ αριθμ. 746/3-2-1928 διαθήκης του αποβιώσαντος το έτος 1928 Γρηγορίου Χατζηπαναγιώτου Σκορδά και να βεβαιωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου ότι, η βούληση του διαθέτη Γρηγορίου Χατζηπαναγιώτη Σκορδά δύναται να πραγματοποιηθεί πληρέστερα προς τον σκοπό αυτής: α) με την συμπληρωματική επέκταση αυτής σε δυο απόρους και επιμελείς φοιτητές που κατάγονται από την Αγιάσο – Λέσβου όλων ανεξαιρέτως των επιστημών Ανωτάτων Σχολών ή ΤΕΙ της χώρας μας προς περάτωση των σπουδών τους, β) με την επιλογή των φοιτητών τούτων άνευ εξετάσεων, αλλά ανάλογα με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, και γ) με το να επιτραπεί στο Ν.Π.Δ.Δ. η εκποίηση ή ανταλλαγή των δια της διαθήκης καταληφθέντων εξ αδιαιρέτου ποσοστών των στην συζητουμένη αίτηση λεπτομερώς αναφερομένων ακινήτων και η αγορά άλλων ακινήτων επί των οποίων το Ν.Π.Δ.Δ. θα έχει την πλήρη κυριότητα και να διαταχθούν εν γένει τα νόμιμα.

Μυτιλήνη 30 Αυγούστου 2016
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος