Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 έως 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 13-17, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ».

Ολόκληρη η περίληψη διακήρυξης εδώ