Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συγκεκριμένα την παροχή κατάλληλου φωτισμού , κατασκευή εξέδρας ,black line κ.λ.π για τις ανάγκες του Λεσβιακού Καλοκαιριού ,στο οποίο θα φιλοξενηθούν Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες κ.λ.π. για το 2020, προϋπολογισμού 35.755,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 17%).

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη