Ο Δήμος Μυτιλήνης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση του Υποέργου 1: Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης & Λειτουργίας Υποδομών Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας» της Πράξης: Δημιουργία & Λειτουργία Δομών Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας»

(CPV: 72224000-1 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων), η οποία έχει οριστικά ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 – Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ» που ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από τους Εθνικούς Πόρους του ΠΔΕ, συνολικής δαπάνης 19.840.00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 98/2019 μελέτη, μέχρι και την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 15:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης, στην Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.81132, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

Αναλυτικά: