Ο Δήμος Λέσβου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Αποθηκάριου της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No_51», η οποία έχει οριστικά ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με κωδικό MIS 5029533 (CPV: 98300000-6 Διάφορες Υπηρεσίες), συνολικής δαπάνης 19.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4/2019 μελέτη, μέχρι και την Παρασκευή 05/04/2019 και ώρα 15:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου, στην Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.81132, (υπόψη κ. Κατσιγίνη Μικέ ), σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

Αναλυτικά: