Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης της νέας διαδικτυακής πύλης portal του Δήμου Μυτιλήνης» προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού  20.000,00 €  χωρίς ΦΠΑ (24%)  .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  07  /08 / 2020.

 

Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81132) με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Είτε αυτοπροσώπως
  2. Είτε από νόμιμο εκπρόσωπο
  3. Είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), κατόπιν έγκαιρης, σχετικής ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής
  4. Είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (αποδεικτικό ημερομηνίας αποστολής), κατόπιν έγκαιρης, σχετικής ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής

Ο σφραγισμένος φάκελος θα αναγράφει εξωτερικά με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Δ/νση Προγραμματισμού ,Οργάνωσης ,Ανάπτυξης & Πληροφορικής Δήμου Μυτιλήνης

Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την συμμετοχή στην ανάθεση σύμβασης με τίτλο:

«Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης της νέας διαδικτυακής πύλης portal του Δήμου Μυτιλήνης»

Αναλυτικά

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Μελέτη