ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτου 3
Ταχ. Κωδ: 811 31
Πληροφορίες: Μαυραντώνης Βλ.
Τηλ: 2251037394
Fax: 2251037393
e-mail: theatro@mytilene.gr

                              Μυτιλήνη, 18-07-2018

                            Αριθ. Πρωτ.:   32310

 

 

Προς:  Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών (έξοδα φιλοξενίας και μετακίνησης εντός της νήσου με λεωφορεία)  της παρουσίασης της θεατρικής παράστασης του Εθνικού Θεάτρου που φέρει τον τίτλο «Ήλεκτρα του Σοφόκλη» στο Θέατρο Κάστρου της Μυτιλήνης στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λέσβου για το καλοκαίρι 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού βάσει καθαρής αξίας 6.048,39 ευρώ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ, βάσει της αριθμ.  43/2018 μελέτης της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Δημοτικό Θέατρο – Τμήμα Πολιτισμού ή μέσω fax ή e-mail, έως και την 20/07/2018  και ώρα 12:30 μ.μ.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 815/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016  και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2.

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 και παρ. 12 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά σας θα απευθυνθείτε στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ