ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ           
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτου 3
Ταχ. Κωδ: 811 31
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2251037394
Fax: 2251037393
e-mail: theatro@mytilene.gr
Μυτιλήνη  1-4-2019
Αριθ. Πρωτ.: 14167
Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παροχής εξόδων για την διοργάνωση – συμμετοχή στην έκθεση 2ο Yachting Festival – Θαλάσσιος Τουρισμός που θα πραγματοποιηθεί στην Μαρίνα Αλίμου, 11 – 14 Απριλίου 2019.

Ως εξής :

  • Την ανάγκη του Δήμου Λέσβου για την δαπάνη παροχής υπηρεσίας ενοικίασης εκθεσιακού χώρου-περιπτέρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Έκθεση  “2ο Yachting Festival – Θαλάσσιος Τουρισμός”,  στη Μαρίνα του Αλίμου (Αθήνα), από την Πέμπτη, 11 έως την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  • Την ανάγκη του Δήμου Λέσβου για την δαπάνη παροχής υπηρεσίας για  τυπογραφικές εργασίες για την κατασκευή ετικετών όλων των γεωγραφικών προορισμών, των χορηγών και των συμμετεχόντων στη διοργάνωση, στην Έκθεση  “2ο Yachting Festival – Θαλάσσιος Τουρισμός”, που θα πραγματοποιηθεί  στη Μαρίνα του Αλίμου (Αθήνα), από την Πέμπτη, 11 έως την Κυριακή 14 Απριλίου 2019  προϋπολογιζόμενης αξίας 400,00  ευρώ πλέον  του ισχύοντος ΦΠΑ,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  • Την ανάγκη του Δήμου Λέσβου για την δαπάνη παροχής υπηρεσίας για την μεταφορά εκθεμάτων (banners, εντύπων, προϊόντων, εξοπλισμού,  όλων των γεωγραφικών προορισμών, των χορηγών και των συμμετεχόντων στη διοργάνωση , στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Λέσβου  στην Έκθεση  “2ο Yachting Festival – Θαλάσσιος Τουρισμός”, που θα πραγματοποιηθεί  στη Μαρίνα του Αλίμου (Αθήνα), από την Πέμπτη, 11 έως την Κυριακή 14 Απριλίου 2019  προϋπολογιζόμενης αξίας 600,00  ευρώ πλέον  του ισχύοντος ΦΠΑ,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 413/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 15:00  την  Πέμπτη  4-4-2019.

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:  και εφόσον η δαπάνη δεν ξεπερνά το ποσό των  2.500,00  ευρώ χωρίς  το ΦΠΑ  της ανάθεσης.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ