ΣΧΕΤ: Η αριθμ. πρωτ. 25323/12-04-2013 Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, παρατείνεται διά της παρούσας η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης– όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (αριθμ. πρωτ. 25323 /12-04-2013) και στον ιστοχώρο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ- με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων πολιτών, για δύο ακόμα ημέρες, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗΣ