ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
Μυτιλήνη 30/5/2019
Αριθμ. Πρωτ.:24255

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω του ότι δεν προσήλθε στην Υπηρεσία μας ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων για τις θέσεις των Ναυαγοσωστών η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 23044/22-5-2019 Ανακοίνωσης θα παραταθεί έως και την Παρασκευή 7/6/2019. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας καθώς και στο site του Δήμου Λέσβου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ