ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
Μυτιλήνη 31/5/2019

 

Αριθμ. Πρωτ.:24387

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω του ότι δεν προσήλθε στην Υπηρεσία μας ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων για τις θέσεις των Χειριστών Μηχανημάτων έργου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 23035/22-5-2019 ανακοίνωσης, θα παραταθεί έως και την Παρασκευή 7/6/2019. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας καθώς και στο site του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ