Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Δήμαρχος Λέσβου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, για λόγους ανωτέρας βίας, δίνεται παράταση στην  ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

Συνημμένα :