ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Μυτιλήνη, 8-5-2019

Αρ. Πρωτ.: 20524

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων που αφορά την κατάρτιση του Μητρώου των Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου Λέσβου

Σας ενημερώνουμε για την κατάρτιση του Μητρώου των Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 18286/18-4-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δίδεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 17-5-2019 και ώρα 15.00 μ.μ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.