Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπ’ όψη:

  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.) και τις όμοιες του άρθρου 58 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010
  • Την αριθμ. 3/2011 Απόφαση του Δημάρχου Λέσβου «Περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς»
  • Την αριθμ. 975/2012 Απόφαση Δημάρχου Λέσβου «Περί αποδοχής παραίτησης της Αντιδημάρχου Τουρισμού, κας Πνακά»
  • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της ΕΣΥΕ για το Δήμο Λέσβου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 90.643 κατοίκους
  • Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου έχει δεκατρείς (13) Δημοτικές Ενότητες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

  • Ορίζει Αντιδήμαρχο Τουρισμού – Γυναικείας Επιχειρηματικότητας & Ισότητας των δύο φύλων τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ – ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ Αθηνά (Ανθούλα) του Δημητρίου .

Αναλυτικά η απόφαση εδώ .