Ο  Δήμαρχος διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για το υποέργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής», όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική μελέτη του Δήμου προϋπολογισμού τρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα Ευρώ (347.560,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 280.290,32 ευρώ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16η  Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00

Αναλυτικά: