ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 26-11-2018
Αριθ. Πρωτ.: 53526
ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση διάφορων ξυλουργικών εργασιών στο Κοινοτικό κατάστημα Μόριας. Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 407/7-3-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) την υπ’ αριθμ. 194/12-3-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης του αντίστοιχου Κ.Α. (Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 30.7331.0032) για την εργασία με τίτλο : «Ξυλουργικές εργασίες στο κοινοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μόριας».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω ξυλουργικές εργασίες μέχρι την 30-11-2018.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Αναλυτικά η σχετική μελέτη.

Ο Δήμαρχος Λέσβου

Σπυρίδων Γαληνός