Για την ενημέρωση σας, σας γνωστοποιούμε την αριθμ. 2080/6-12-2013 ΣΟΧ1/2013 περίληψη ανακοίνωσης για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου με τρία (3) άτομα, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/8/2014 (με δυνατότητα παράτασης), προκειμένου να λάβετε γνώση για ενημέρωση του κοινού.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων αρχίζει 9.12.2013 έως και 18.12.2013 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις καταθέτουν στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη .

Περισσότερες πληροφορίες εδώ .