Το ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ενημερώνει τους δημότες ότι κατόπιν αιτήματος και του Οργανισμού μας, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) προέβη στην τροποποίηση της πρόσκλησης της με αριθμό 1034/19.6.2012 και 1035/19.06.2012, σχετικά με το έτος απόκτησης του οικογενειακού εισοδήματος, και οι γονείς έχουν την δυνατότητα να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2011 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010) ή για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011), κατ’ επιλογή τους.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου