Το ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ενημερώνει τους δημότες ότι οι όλοι οι Παιδικοί και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Λέσβου έχουν επιλεγεί εκ νέου για την ερχόμενη σχολική χρονιά  2012-2013, ως δομές για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α). Ως γνωστόν το εν λόγω πρόγραμμα απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής τροφείων, τους γονείς που θα επιλεγούν από την ΕΕΤΑΑ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ:

  • Οι μητέρες, νηπίων από 8 μηνών έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο, οι οποίες έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως γυναίκες ωφελούμενες της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
  • οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα. Εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
  • να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης).
  • να είναι άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
  • να είναι άνεργες και λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α΄και β΄βαθμού).

ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ενημέρωση, καθώς επίσης και η χορήγηση του εντύπου των δικαιολογητικών συμμετοχής που πρέπει    να κατατεθούν γίνεται ήδη από την ιστοσελίδα  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr/

Η Αίτηση Συμμετοχής  προς τις ενδιαφερόμενες γυναίκες θα ξεκινήσει να διατίθεται σε έντυπη μορφή, στις 13/07/2012 από:

  • Τα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Γραφείο Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr/,
  • Τους κατά τόπους Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λέσβου

Η Υποβολή των  «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων», συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται από τις  13/07/2012 έως και 23/07/2012.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 23/7/2012 και ώρα 13:30 .

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου