Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει νέο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Αδρανών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου”, προϋπολογισμού 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, την 10ην Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικά: