Ο Δήμος Μυτιλήνης γνωστοποιεί, ότι στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου έχει τοιχοκολληθεί αντίγραφο του Μητρώου αρρένων, γεννηθέντων το έτος 2009, το οποίο συντάσσεται κάθε χρόνο από το Δήμο.

Καλούνται λοιπόν οι γονείς, οι οποίοι έχουν αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2009, να προσέλθουν στο Γραφείο Δημοτολογίου (Καραντώνη 2) έως τις 21 Ιουνίου 2010, για ενημέρωση και να υποβάλλουν ένσταση σε περίπτωση που υπάρχει λανθασμένη εγγραφή ή που κάποιος έχει παραλειφθεί.

Γραφείο Τύπου